ჩვენი მისია

კოლეჯის მისიაა იყოს რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ლიდერი დაწესებულება, რომელიც განვითარებაზე ორიენტირებული პროფესიული სწავლების მოქნილი შიდა სისტემის ჩამოყალიბებით მომხმარებელს, ყველა დაინტერესებულ პირს შესთავაზებს ხარისხიან პროფესიულ განათლებას და სოციალური პარტნიორობის გაძლიერებით ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულთა, პროფესიულ სტუდენტთა კარიერულ წინსვლას.

კოლეჯში არის:

756
სტუდენტი
25
საგანმანათლებლო პროგრამება
354
სასწავლო მოდული
437
დასაქმებული

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – პროფესიული კოლეჯი ,,ბლექსი“ წარმოადგენს მრავალპროფილური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სასწავლო დაწესებულებას, რომლის მისია, მიზნები და ამოცანებია:


 • პირთა პროფესიული საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება და ხარისხის მართვის მეთოდების რეალიზება, დანერგვა და მუდმივი გაუმჯობესება;
 • მოქალაქეთა პროფესიული საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება;
 • სასწავლო გარემო-პირობების შექმნა, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური პროფესიული განათლების სპეციალისტების მომზადება;
 • მოქალაქეების შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ცოდნით და უნარებით უზრუნველყოფა.
 • სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა და მუდმივი განახლება სტანდარტების შესაბამისად;
 • საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება;
 • საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება;
 • პროფესიული განათლების მიღების, პროფესიული განვითარების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ხელშეწყობა;
 • განათლების ხელმისაწვდომობისა და საჯაროობის უზრუნველყოფა, პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა;
 • ქმედითი, თანმიმდევრული ღონისძიებების გატარება საგანმანათლებლო დაწესებულების უწყვეტი, დინამიური თვითგანვითარებისათვის;
 • პედაგოგიური პერსონალისათვის ღირსეული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, კვალიფიკაციის ამაღლება;
 • ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების შესაქმნელად;
 • ახალი იდეების, ინოვაციური პროექტების განხორციელება, კურსდამთავრებულთა დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების
 • პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა;
 • სტუდენტთა მიმართ თანასწორი დამოკიდებულება განურჩევლად წარმოშობისა, რელიგიური და პოლიტიკური შეხედულებებისა.

Meet Our Team

Plugins your themes with even more features.

Join Our Team
team-7

Belinda

Js Developer
team-3

Christian

Creative Director
team-5

Robert

Office Manager
team-6

Tony Teo

Support Manager
team-2

Jonathan

Art Director
team-1

John Doe

Web Developer
team-8

Jane Nguyen

Copyrighter
team-4

Ryze Faker

Co-Founder