Home » ბრძანება “პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის წესში”ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება “პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის წესში”ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის წესშიცვლილებების შეტანის შესახებ